Drag

„Насекомо“ АД обявява публична покана с предмет: “Проучване за патентна чистота, разработване на пакет с документи за патентоване и внасяне на заявки за патент в Европейското патентно ведомство на две технологични решения за индустриално отглеждане на насекоми» / Nasekomo AD announces a public announcement for collection of quotations “Patentability research, development of intellectual property protection documents, and patent application filing to the European Patent Office of two technological solutions for industrial insect rearing”.

28 Jun 2023

„Насекомо“ АД обявява публична покана с предмет: ” Проучване за патентна чистота, разработване на пакет с документи за патентоване и внасяне на заявки за патент в Европейското патентно ведомство на две технологични решения за индустриално отглеждане на насекоми”, съгласно Договор 2020/551661 от 16.07.2021 г. по проект „Scaling up the insect industry green impact through deployment of industrial insect technology“ с финансовата подкрепа на Норвежкия Финансов Механизъм 2014-2021, в рамките на Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“.

Nasekomo AD announces a public announcement for collection of quotations “Patentability research, development of intellectual property protection documents, and patent application filing to the European Patent Office of two technological solutions for industrial insect rearing”, according to Contract 2020/551661 of 16.07.2021 within the project „Scaling up the insect industry green impact through deployment of industrial insect technology“ financed by the EEA and the Norwegian Financial Mechanisms for 2014-2021, within the program “Business Development, Innovation and SMEs in Bulgaria”.

Deadline for submission of quotations: 07.07.2023

Срок за входиране на оферти: 07.07.2023

Приложения (изтегли):/ Attachments (download):