Уведомление за инвестиционно предложение

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1

 

(Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.)

 

 

 

ДО Г-ЖА ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СОФИЯ

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

 

„НАСЕКОМО“ АД

гр. София 1606, р-н Красно село, ул. “Григор Пърличев” No 2, офис 2 и 3

телефон за контакт: GSM: 089 434 0473

 

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице)

гр. София 1606, р-н Красно село, ул. “Григор Пърличев” No 2, офис 2 и 3

ЕИК 204640942

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: гр. София 1606, ул. “Григор Пърличев” No 2, офис 2 и 3

Телефон, факс и ел. поща (е-mail):

GSM: 089 434 0473, e-mail: yana.balnikova@nasekomo.life

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:

Ксавие Марсенак
Марк Луи Реймън Болар

Лице за контакти: Яна Балникова, GSM: 089 434 0473

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че юридическото лице „Насекомо“ АД, за площадка гр.Елин Пелин УПИ ХXII и УПИ X, кв. 117, има следното инвестиционно предложение:

“Пилотен проект за производство на протеини и мазнини от ларви на насекоми във ферма за насекоми“

Характеристика на инвестиционното предложение:

 1. Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

 

Настоящото инвестиционно предложение е за изграждане на нова пилотна инсталация за производство на протеини и мазнини от ларви на насекоми(ларви на мухи) в съществуваща сграда в гр. Елин Пелин. Инсталацията ще се изгради и функционира като пилотен проект с цел установяване на работните режими, определяне на количествата на необходимите входни суровини и спомагателни материали, определяне на количествата и качеството на получените продукти (включително странични животински продукти) и необходимите енергия и вода. Сградата и имотът, в които ще се реализира инвестиционното предложение са собственост на „КРИСТАЛ“ АД, за наемането на които „Насекомо“ АД има сключен договор. Копие на договора и схема с разположението на сградите и УПИ е представена в Приложение 2. Инвестиционното намерение ще се реализира в сградите посочени в чл.I.1.1.Б,  Г, Д и Е, съответно описани като:

 • Б) Самостоятелно складово помещение с площ от 160 кв.м., находящо се в едноетажно хале за складови нужди, цялото с площ 530.60 кв.м., разположено в УПИ XXII,кв.117, по плана на гр.Елин Пелин, обозначено като сграда „B1” на приложената схема;
 • Д) Сграда – цех на един етаж с площ 614 кв.м., както и самостоятелно складово помещение с площ от 370.60 кв.м., находящо се в Едноетажно хале за складови нужди, цялото с площ 530.60 кв.м., разположено в УПИ XXII, кв.117 или обща площ на двете помещения 984.60 кв.м., обозначени съответно като сгради „D“ и „B1“ на приложената схема;
 • Е) Административно-битова сграда на два етажа с обща площ (РЗП) 216 кв.м., разположена в УПИ XXII, кв.117, обозначена като сграда „E“ на приложената схема;
 • Г) Земя с площ 420 кв.м., разположени под съществуващ навес в УПИ X, обозначени като площ „C2“, на приложената схема.

 

Сградите и терена, като УПИ XI, кв.117, са собственост на „ИЗИПАК ИНДЪСТРИ“ АД. Копие от нот.акт №49, том.I, рег.656, дело №35 от 29.02.2010г. и скица са представени в Приложение 2.   

„ИЗИПАК ИНДЪСТРИ“ АД се преобразува чрез Договор за вливане от 24.02.2014 в „Кристал“ АД. В Приложение 2 са представени договора за вливане и удостоверение за вписване в търговски регистър. Съгласно чл. 2 от Договора цялото имущество на „Изипак Индъстри“ ООД преминава към Приемащото дружество „Кристал“ АД. В Удостоверение на Агенцията по вписвания с изх. № 20140616143824/16.06.2014 год. е видно гореописаното вливане. Копие от всички гореописани документи са представени в Приложение 2 към настоящото уведомление за инвестиционно предложение.

Съгласно Заповед № ТС-112/13.02.2018г., издадена от Кмета на Община Елин Пелин, е одобрено ИПРЗ за УПИ Х-за промишлени и складови нужди и УПИ XI-за промишлени и складови нужди, кв. 117, гр. Елин Пелин, Община Елин Пелин като: – се създава нова задънена улица с осови точки 88а-88б от част от УПИ Х; – заличаване на УПИ XI-за промишлени и складови нужди; – образуване на шест нови УПИ – Х-за промишлени и складови нужди, ХХза промишлени и складови нужди, ХХI-за промишлени и складови нужди, ХХII-за промишлени и складови нужди, ХХIII-за промишлени и складови нужди и ХХIV-за промишлени и складови нужди с устройствени показатели: Н-до 10м; Пзастр-до 80%; Кинт-до 2,5; Позел-20%; начин на застояване-е,д. В Приложение 2 е представен ПУП.

Към настоящия момент сградният фонд не се използва.

Инсталацията, която е обект на настоящото инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложение 1, Приложение 2 или Приложение 4 на ЗООС.

Съдържанието на уведомлението е съобразено с изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

 1. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Основните процеси са:

Център за репродукция  

В центъра за репродукция се докарват 12 дневни ларви, където те нарастват и влизат във фаза какавида. Какавидите се пресяват и отделят от субстрата, след което се изсипват в затворени контейнери с възможност за вентилация и се съхраняват, докато от какавидите излязат възрастни индивиди.

Контейнерите с вече излезлите от какавидите мухи се пренасят до клетки за чифтосване – контейнерът и клетката се свързват, а мухите са привлечени от светлина, за да преминат от контейнера в клетката. В клетките за чифтосване мухите пребивават няколко дни. Клетките са закачени на релса, която бавно ги придвижва под осветителна система, която стимулира чифтосването. За снасянето на яйцата, в клетките има специални устройства, които са поставени в засенчено пространство, за да привличат мухите да снасят яйцата в устройствата.

След като мухите се чифтосат и снесат яйца, те умират и клетката за чифтосване се подготвя за повторна употреба, като се отстранят мъртвите мухи и натрупаните екскременти. Мъртвите мухи и отстранените екскременти се улавят от филтър. Натрупаното във филтъра съдържание се добавя към отпадния използван субстрат от отглеждането, който впоследствие се предава на външни фирми като органичен тор. Временно органичната тор се съхранява до предаването под навес с бетонов под. Очакваното количество торова маса е 3200 т/год.

Устройствата за снасяне на яйца се сменят периодично. Пълните с яйца устройства се инкубират и новородените ларви се събират и се разпределят в касетки, предварително напълнени с подходящ хранителен субстрат. Хранителният субстрат е храна за насекоми, подготвен на място от хранителни съставки, одобрени за използване в Европейския съюз.  Касетките с новоизлюпените ларви се пренасят с транспортна количка до залата за отглеждане, където се подреждат и престояват 5 дни. След това, част от ларвите остават в Центъра за репродукция и се отглеждат, за да се развият в следващото поколение възрастни мухи. На този етап част от ларвите могат да се експедират към външни клиенти.

След употреба, касетките, контейнери за какавиди, както и устройствата за събиране на яйца и друго необходимо малко оборудване се дезинфекцират и подготвят за повторна употреба.

 

Зала за отглеждане

Основните суровини за изхранване на ларвите са хранителни субстрати за насекоми, произведени на място от хранителни съставки, одобрени за използване в Европейския съюз, например, използвана пивоварна каша, пшенични трици и др. Ориентировъчното годишно количество хранителен субстрат е около 8000 т/год.

Тези суровини се съхраняват в силози на площадката, в резервоари и на склад. Хранителните компоненти се зареждат в миксер до самата сграда и от него  постъпват директно вътре в сградата, в залата за отглеждане. В миксера към хранителния субстрат при необходимост се добавя вода и сместта се темперира до температура над 180С. При необходимост сместта се смила – само в случай че суровината не отговаря на изискванията за ефективно пресяване. Към хранителния субстрат се добавят 5-дневни ларви и сместа от субстрат и ларви се разполага в леглата за отглеждане. В помещението има 3 колони с легла за отглеждане, като на всяка колона има по 8 легла с размери 24м х 2м и вместимост от 5.5 тона на легло. Периодично субстрата с ларвите се разбърква, за да се осигури на ларвите достъп до нужната им храна и свеж въздух.

Когато етапът на отглеждане приключи (обикновено след 6-7 дни) с помощта на робот ларвите се събират на порции, които се изсипват върху конвейер. Леглата и роботът се почистват само с вода, която се добавя към използваният хранителен субстрат за последващо използване като органичен тор, който преди напускане на площадката се обработва за дезактивиране на живи ларви, какавиди или мухи.

От конвейера, субстратът с ларвите се изсипва в сито за отделяне на ларвите от субстрата. Подситовата фракция е използваният хранителен субстрат, който се извежда извън сградата за последващо предаване на клиенти като тор.

Надситовата фракция (ларвите) се измиват, след което се деактивират и стерилизират чрез бланширане  във вода с температура над 80оC за 4 минути.

 

Зала за преработка

Конвейер отвежда ларвите след бланширане в залата за преработка за подсушаване и пресоване в шнекова преса, където мазнините се отделят, с цел повишаване съдържанието на протеин в крайния продукт.

Обезмасленият кек след пресата се смила, пакетира се в индустриални торби и се експедира към клиенти за производство на фуражни смески.

Малка част от крайните продукти се складира краткосрочно в склад/контейнер. Мазнините се филтрират за отделяне на фините примеси от кек при пресоване. Фините примеси се пречистват и връщат към пресата. Филтрираните мазнини се наливат в IBC-та (пластмасови контейнери с вместимост 1м3) за експедиция към клиенти, производители на фуражи.

Капацитетът на пилотната инсталация ще бъде:

 • 500 т/год протеин;
 • 130 т/год мазнини

За реализация на инвестиционното предложение ще се използва съществуващата инфраструктура.

Няма да има ново строителство и изкопни работи.

Няма да се използва взрив.

 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Преди изграждането на новата инсталация се налага промяна на предназначението на сградата във „Ферма за насекоми“.

 

 1. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Населено място: гр.Елин Пелин;

Община: община Елин Пелин;

Квартал: 117 ;

Поземлен имот с УПИ XXII и УПИ X;

Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: Няма да има промени в обществената пътна инфраструктура

Площадката е с изградени производствени сгради, складове и открити площи, с ограничен достъп, с осигурена денонощна охрана и контролно-пропусквателен режим, с изградена инфраструктура с покритие от бетон и асфалт.

Инвестиционното намерение ще се реализира в гр.Елин Пелин, община Елин Пелин в УПИ XXII и УПИ X кв.117, ул.“Новоселци“ №174

Географските координати са N 42о40’29.2“  Е 23о36’35.5“

Собственик на имота и сградата е „КРИСТАЛ“ АД. Операторът „Насекомо“ АД има договор за наем на необходимите площи.

Най-близко разположените до обекта елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) са:

  • Защитена зона по директивата за птиците BG0002004 „Долни Богров – Казичене“ – на 7000 м;
  • Защитена зона по директивата за местообитанията BG0000165 „Лозенска планина“ – на 12000 м;
  • Защитена зона по директивата за местообитанията BG0001043 „Етрополе – Байлово“ – на 12400 м;
  • Защитена зона по директивата за птиците BG0002004 „Рибарници Челопечене“ – на 13500 м.

 

Най-близко разположените обекти за здравна защита са:

  • МБАЛ „Елин Пелин“ – 1200 м.;
  • СОУ „В.Левски“ – 670 м.;
  • ОДЗ „Радост“ – 800 м.;
  • Стадион“ – 500 м.;
  • НУ „Хр.Ботев“ – 720 м.;
  • Ветеринарна лечебница – 650 м.
  • Читалище „Елин Пелин“ – 1000 м.

 

В близост няма територии за опазване на обектите на културното наследство,

Не се очаква трансгранично въздействие.

За реализиране на Инсталацията ще се използва съществуващата пътна инфраструктура.

 

 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се предвиждат строителни дейности за изграждане на сгради или съоръжения с фундаменти. Няма да има изкопни работи.

По време на експлоатация на пилотната инсталация свежа вода ще се използва за технологични нужди (осигуряваща необходимата влага и за сваряване на ларвите), за измиване на оборудване и помещения и за санитарно-битови нужди. Сградата е водоснабдена от градската водопроводна система. „Насекомо“ АД ще използва и заплаща консумираната вода на база Договор за наем от 16.10.2017 год. Наемодателят „Кристал“ АД има сключен договор № 05586/22.07.2014 за доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води с експлоатационно дружество „ВиК“ ООД, гр. София.

Няма необходимост от изграждане на нови съоръжения за водоснабдяване.

За процесите в инсталацията се използва само електроенергия.

Няма да се използва електро- и топлооенергия за производствени нужди.

 

 1. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се емитират приоритетни и/или опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

Миенето нормално се извършва с циркулационна гореща вода с температура около 60 градуса Отпадните води от миенето на помещенията и оборудването преди изпускането им в канализацията ще преминават през филтър, който ще улавя твърдите частици (главно отмит използван субстрат) и ще бъде почистван периодично. Прогнозният обем на отпадни води няма да надвишава 1-2м3 дневно.

 

 1. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Няма да има горивни процеси на територията на обекта.

Не се очакват емисии на вредни вещества от организирани източници във въздуха. Няма да има изпускащи устройства на емисии в атмосферата. Всички процеси, свързани със затопляне ще се осъществяват с използването на електроенергия.

В халетата ще има общообменна вентилация.

Не се очакват емисии от неорганизирани източници във въздуха.

Не се очакват емисии на интензивно миришещи вещества във въздуха. Всички манипулации и дейности ще се осъществяват в закрити помещения.

Необходимия за физиологичните нужди въздух в Центъра за репродукция предварително се подгрява или охлажда в зависимост от моментните условия в производствените помещения и се подава през равномерно разположени вертикални клонове от перфорирани текстилни въздуховоди. Поддържаните параметри на въздуха в помещенията (температура и влажност) ще се осигуряват от следните инсталации:

 • Климатична инсталация за помещение с климатични камери, работещи на пресен и рециркулационен въздух;
 • Топло- и студозахранване на климатичните камери;
 • Локална аспирационна система в зоната „Разделяне“

Климатична инсталация използва 1/3 външен въздух и 2/3 рециркулиран въздух. Пресният въздух се смесва с рециркулационния, филтрира се, подгрява/охлажда се в съответните топлообменници. Влажността в помещенията ще се контролира локално. Отвеждането на отработения въздух е вертикално над билото на покрива.

За физиологичните нужди на ларвите в Зала за отглеждане ще се грижи климатична инсталация използваща 1/3 външен въздух и 2/3 рециркулиран въздух с дебит 22300 m3/h. Пресният въздух се смесва с рециркулационният, филтрира се, подгрява/охлажда се, като влажността в помещенията ще се контролира локално. Отвеждането на отработения въздух е вертикално над билото на покрива. Добавени са 3 броя осови вентилатори за осигуряване на общообменна вентилация, разположени на външната стена на Халето. Всеки един от тях е с дебит 10000 m3/h. Те ще работят в случай, че в най-горещите летни дни, климатичната камера не може да успее да поддържа температурния режим в помещението.

В помещение за разделяне на ларви е предвидена локална аспирационна инсталация, която засмуква от 2 смукателни чадъра разпложени над оборудването. Дебитът измукван въздух е 3000 m3/h.  Компенсирането на въздуха става от климатичната камера, обслужваща Хале 1, тъй като двете помещения нямат физическа преграда по между им.

 

В Зала за преработка е предвидена общообменна вентилационна инсталация, която засмуква от 4 смукателни чадъра разпложени над оборудването. Дебитът измукван въздух е 6000 m3/h. Отвеждането на въздуха става посредством въздуховоди. Въздухът минава през рекуператорна секция за оползотворяване на отпадната топлина през зимата. За компенсиране на въздуха и поддържане на температура между 15-28 ºС в помещенията е предвидена климатична камера. Целта е да се използва „free cooling” режим колкото е възможно повече време през годината. Дебитът на въздуха от 6000 m3/h е изцяло пресен въздух. Обработеният въздух се подава в помещението чрез система от въздуховоди и решетки.

Извежданият от системата въздух (максимално 10000 m3/h от Хале 1, 2350 m3/h от Хале 2 и 6000 m3/h от Помещение преработка на ларви, общо 18350 m3/h) ще преминава през биофилтър за отстраняване на миризми. За филтрираща медия ще бъде използван дървен материал с подходящ размер за отделните слоеве. Биофилтърът ще има активен обем около 25 m3, осигуряващ време на контакт на изходящия въздух с филтриращата медия от около 5 секунди. 

 

 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

На площадката ще се образуват следните отпадъци :

 • Пластмасови опаковки – от разопаковане на суровини и спомагателни материали: Суровините ще пристигат в контейнери или пластмасови опаковки (за плодовете и зеленчуците) и чували (за бирената каша).
 • Опаковки, съдържащи опасни вещества – туби и флакони от дезинфектанти.
 • Битови отпадъци.

Предвижда се всички генерирани отпадъци да се съхраняват на територията на площадката в определени за целта места и на база сключени договори, да се предават на външни фирми, притежаващи разрешително по чл. 67 от ЗУО, регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително за транспортиране и последващо третиране.

Предварителното съхраняване на генерираните отпадъци ще се осъществява съгласно изискванията на националното законодателство. Опасните отпадъци ще са в закрито помещение, с ограничен достъп, ясни надписи за вида на отпадъците, които се съхраняват и без да има връзка с канализационната система.

По предварителни изчисления годишното количество на образуваните отпадъци ще бъде, както следва:

 • 15 01 02 – Пластмасови опаковки – 0,5 т/год. представляващи пласмасови касетки и фолио;
 • 15 01 10* – Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества – 0,005 т/год. представляващи опаковки от дезинфектанти;
 • 20 03 01 – Смесени битови отпадъци – от битовата дейност на персонала.

 

 1. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Очаква се образуването на малки количества производствени отпадъчни води от измиване на оборудване и помещения – около 700 м3/год. Останалите количества отпаднали води се използват повторно. Предвидено е локален филтър за улавяне на части от субстрата.

Очаква се образуването на битово-фекални води, които са в зависимост от броя на персонала.

 

Отпадъчните води като смесен поток ще се изпускат в градската канализационна система на база Договор за наем от 16.10.2017 год. Наемодателят „Кристал“ АД има сключен договор № 05586/22.07.2014 за доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води с експлоатационно дружество „ВиК“ ООД, гр. София.

 

 

 1. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

 

В инсталацията ще се използват единствено дезинфектанти, като годишната  консумация е под 0.7 t/год. Те ще се съхраняват в специално помещение на покрита площадка с ограничен достъп с максимално количество на съхранение 0.1 тона.

 

Количествата са далеч под праговите стойности в Колони 2 и Колони 3 към части 1 и 2 на Приложение 3 на ЗООС и предприятието не се класифицира като предприятие нито с нисък, нито с висок рисков потенциал, съгласно чл. 103 от ЗООС, като има изготвен доклад за класификация.

Recent Posts