Насекомо АД, обявява процедура по избор на доставчик на консултантска услуга в рамките на изпълнение на проект “Увеличаване на зеленото въздействие на индустриалното отглеждане на насекоми чрез внедряване на промишлени технологии”

Насекомо АД, на основание Вътрешни правила за избор на изпълнители и доставчици по договори на Насекомо АД, чл. 7, т.1, обявява процедура по избор на доставчик на консултантска услуга в рамките на изпълнение на проект “Увеличаване на зеленото въздействие на индустриалното отглеждане на насекоми чрез внедряване на промишлени технологии” № 2020/ 551661 от 16.07.2021, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България“.

Обектът на настоящата процедура е консултантска услуга «Проектиране, прототипиране, отстраняване на грешки и модификации на квалификатор за новородени ларви от насекоми»

Срок за входиране на оферти: 27.10.2021 г.

Документи:

Решение за възлагане

Обява

Технически изисквания към офертите

Изисквания към офертите

Проекто-договор

Бланка за ценова оферта

Бланка за ценово предложение

Бланка Декларация за обстоятелствата

Recent Posts