Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) „НАСЕКОМО“ АД, с седалище  гр. София 1606, район р-н Красно село, ул. “Григор Пърличев” No 2, офис 2 и 3,

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за“Вътрешно преустройство и смяна на предназначението от производствено-административна сграда на фирма Роктопия ЕООД в пилотна ферма за насекоми в ПИ 4311, кв.117 , м.Сахтяница, с.Лозен, район Панчарево, гр. София”, което ще се реализира в съществуваща сграда, разположена в ПИ 4311, кв.117 , м.Сахтяница, с.Лозен, район Панчарево, гр. София.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org.

Пълният текст на уведомлението е на разположение на заинтересованите лица и общественост на адрес: гр. София 1606, р-н Красно село, ул. “Григор Пърличев” No 2, офис 2 и 3.

 

 

Recent Posts