Drag

Nasekomo launches National Innovation Fund project to parameterize key industrial indicators for bio-valorization by insects

12 Dec 2022

„Насекомо“ стартира проект по Национален иновационен фонд за параметризация на ключови индустриални индикатори за био-валоризация чрез насекоми 

На 9 декември 2022 г., „Насекомо“ АД стартира проекта „Иновативни услуги за новоизгряващите био-базирани индустрии: параметризиране на ключови индустриални индикатори за био-валоризация чрез насекоми на нискостойностни растителни суровини”, финансиран от Изпълнителна агенция за подпомагане на малките и средни предприятия, в рамките на програма “Национален иновационен фонд”.  

Партньор в проекта е “Районна ветеринарна станция – Русе” ЕООД, акредитирана изпитвателна лаборатория. 

Общата стойност на проекта е 616 234,82 лв., от които 440 132,84 лв. bезвъзмездна финансова помощ. Проектът е с продължителност 18 месеца, като приключва през юни 2024 г.  

Основната цел на проекта е да се изведат научни данни, валидирани както лабораторно, така и в близка до производствената среда, за ключовите физико-химични индикатори в процеса на био-валоризация чрез насекоми, които да рамкират оптималните параметри за стартиране и рентабилно управление на мощност за био-валоризиране чрез насекоми. 

Научното и техническо знание, което ще се придобие, е насочено към развиване на капацитет за въвеждане на нови за пазара услуги, базирани на научни данни, статистически валидни методи и производствен опит, които да улеснят инвеститорите и ползвателите на технологии и продукти на био-валоризация чрез насекоми. 

Специфичните цели са формулирани по начин, който покрива всички необходими аспекти, позволяващи проектът да приключи с ниво на технологична готовност минимум 6/7.