Drag

Nasekomo wins funding under the Bulgarian Measure 16 program for development of agricultural areas in the period 2014-2020 (post in Bulgarian)

05 Jan 2021

Оперативна група „Насекомо” изпълнява

Проект: BG06RDNP001-16.001-0010

„Насекомо. Въвеждане на високоиновативни технологии при хранене на бройлери и кокошки – носачки за подобряване на тяхното здраве и качествени показатели на техните продукти”

по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Основна цел на проекта: да изследва ефекта от продукти от насекоми вид Black soldier fly (BSF) върху здравето и производствените показатели на бройлери и кокошки носачки, както и да установи потенциала на тези продукти за устойчиво производство.

Очаквани резултати:

 1. Разработване и установяване на пазара на специфични продукти от BSF за храна на селскостопанските птици:
 • BSF живи ларви за бройлери (BSFл) – с високо белтъчно съдържание и висок антимикробен капацитет (ВАК);
 • BSFл за бройлери с ниско съдържание на хитин + (ВАК)
 • BSFл за носачки с каротин + (ВАК)
 • BSFл – стандартни
 • BSF олио
 1. Установяване на ефектите на BSF продукти върху:
 • здравето на селскостопанските птици;
 • качеството на месото и яйцата
 • производствени и икономически показатели
 1. Информиране на обществеността и обучение на земеделските производители за ползите от въвеждането на BSF продукти в диетата на птиците.

Проектът е на обща стойност 747 982.78 лв.,

от които: 659 781.70 лв. от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

и 73 309.08 лв. национално съфинансиране.

Дата на стартиране: 21.12.2020 г.

Дата на приключване: 01.09.2023 г.

Членове на ОП „Насекомо”:

1. НАСЕКОМО АД;

2. ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – СТАРА ЗАГОРА;

3. СЪЮЗ НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ;

4. СЪВМЕСТЕН ГЕНОМЕН ЦЕНТЪР ООД;

5.  ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА ЕООД;

6.  БИОФЕРМА АБЛАНИЦА ООД;

7.   ЯЙЦА И ПТИЦИ АД